Lesreglement

Lesreglement Tennisschool Tom Jepkes

1. Een lesuur bestaat uit 10 minuten inspelen en 50 minuten les, tenzij anders besproken. Privélessen kennen geen inspeeltijd en starten direct.

2. Bij les met één of twee personen spreken we van privéles, 3 of meer personen is een groepsles.

3. U dient lid te zijn van de betreffende club om lessen te kunnen volgen. Uitzondering kan zijn indien het een overdekte training is o.b.v. baanhuur.

4. Tennisschool Tom Jepkes behoudt zich het recht voor onvolledige inschrijvingen niet te verwerken.

5. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Als de les niet door kan gaan door ziekte van de trainer, weersomstandigheden of de baanconditie, ontvangt u altijd zo tijdig mogelijk bericht.

6. De reguliere lessen vinden plaats op vooraf gepubliceerde data.

7. Tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij anders aangegeven door de tennisschool of de trainer.

8. Tijdens het zomerseizoen is de “regenlessen regeling” van kracht: Indien door weersomstandigheden/baanconditie lessen uitvallen, vervalt de eerste les voor rekening van de cursist, de 2 e les wordt ingehaald etc. met een maximum van 2 uitgevallen lessen per seizoen. Tijdens het winterseizoen worden alle uitgevallen lessen a.g.v. weersomstandigheden/baanconditie ingehaald. Lesuitval door ziekte/ afwezigheid van de trainer valt niet onder bovenstaande regeling en wordt altijd ingehaald. Lesuitval als gevolg van pandemieën valt niet onder deze regeling en kunnen niet worden ingehaald. Waar mogelijk en haalbaar zal Tennisschool Tom Jepkes trachten door pandemieën vervallen lessen toch te geven.

9. Bij lessen die tijdens de training afgebroken moeten worden vanwege weersomstandigheden/baanconditie wordt de vervallen tijd ingehaald, tenzij de les vanaf de starttijd halverwege is, dan vervalt de les buiten de regenlessen regeling om.

10. De trainer beoordeelt te allen tijde of een training wel of geen doorgang kan vinden.

11. Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden door de cursist (bijv.:ziekte, vakantie, blessure, verhuizen etc.) zijn voor rekening van de cursist en kunnen niet worden ingehaald, verrekend of gerestitueerd.

12. De lessen zijn persoonsgebonden en alleen in uitzondering en na overleg met de Tennisschool overdraagbaar aan andere spelers. In het geval van groepstraining dient de invaller van enigszins hetzelfde niveau te zijn, te beoordelen door de trainer. Invallers dienen lid te zijn van de betreffende vereniging.

13. Tennisschool Tom Jepkes behoudt het recht om inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Na inschrijving voor de lessen is er nog geen betalingsverplichting. Na de definitieve bevestiging van de lesdag en –tijd is de betalingsverplichting voor de cursist van kracht. Ook als er, om welke reden dan ook, deels of geen lessen worden bijgewoond. Uitzondering is wanneer de beoogde les om organisatorische redenen in zijn geheel niet kan plaatsvinden.

15. Wanneer uw inschrijving niet overeenkomt met onze mogelijkheden (groepsgrootte/les duur/kosten etc.) overleggen wij met u de opties. Na een akkoord en definitieve bevestiging van de lesdag en –tijd ontstaat de betalingsverplichting voor de cursist.

16. Het deelnemen aan de tennisles/clinic/ evenement geschied geheel en uitsluitend voor eigen risico van de cursist. Alle schade ( waaronder eveneens immateriële schade ) ontstaan als gevolg van of in verband met de tennisles zijn voor eigen rekening van de cursist.

17. Na het ontvangen van de factuur gaat de betaaltermijn van 14 dagen in. Bij het laten verstrijken van de betaaltermijn wordt u herinnerd. Tennisschool Tom Jepkes behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen a € 10,- per verstreken betaaltermijn.

18. Tennisschool Tom Jepkes behoudt zich het recht voor de toegang tot de lessen / clinic / evenement te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

19. Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennisschool Tom Jepkes houdt zich het recht voor druk- en/of schrijffouten te corrigeren en haar cursisten hiervan op de hoogte te brengen.E-mailen
Instagram